Libido narcissique

= D. : narzisstische Libido. – En. : narcissistic libido. – Es. : libido narcisista. – I. : libido narcisistica. – P. : libido narcisica.

Voir : Libido du moi – libido d’objet.